АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА

УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА

predsednika akademije dr Milan Misic

Академију струковних студија косовско метохијску очекују велики изазови али и још амбициознији планови. Ти изазови јављају се у неколико међусобно повезаних и зависних аспеката, од којих су најзначајнији демографски и социјално - економски аспект. Једна од последица тих изазова јесте и процес интеграције високих школа струковних студија у академије струковних студија. Таква интеграција често врло различитих самосталних високошколских установа у једну нову, веома сложену организацију, сама по себи представља посебан изазов. Процес интеграције високих школа струковних студија у академије струковних студија на територији централне Србије и Косова и Метохије, прошао је фазу формално правног оснивања академије. У тој фази основана је и Академија струковних студија косовско метохијска (АССКМ), која је настала статусном променом спајања три високе школе струковних студија са територије АП Косово и Метохија (Високо економска школа струковних студија Пећ у Лепосавићу, Висока техничка школа струковних студија из Звечана, Висока техничка школа струковних студија Урошевац - Лепосавић), које су сада Одсеци у саставу АССКМ. У наредном периоду потребно је довршити формирање АССКМ, то јест оформити новоосновану установу у пуном обиму и капацитету, обезбедити њено оптимално и ефикасно функционисање у свим сферама деловања и што боље је позиционирати на тржишту Републике Србије, региона, али и шире.

zgrada akademije

Своју суштинску делатност Академија остварује кроз наставни процес на два нивоа студија: први на основним и специјалистичким, други на мастер струковним студијама, успешно примењујући концепт дуалног образовања, који представља синтезу између стечених теоријских и практичних знања. Закон о дуалном моделу студија у високом образовању даје могућност за акредитацију и реализацију наставе на студијским програмима по дуалном моделу. Имајући у виду да је овај модел студија у великој мери комплементаран високом струковном образовању, у сарадњи са релевантним партнерима из привреде биће дефинисани нови или већ акредитовани одговарајући студијски програми који ће се у АССКМ реализовати по дуалном моделу.

Квалитет наставног процеса директно зависи од расположивих људских ресурса, те неопходне инфраструктуре и опреме. Тренутно стање је укупно 69 наставника и сарадника од тога 41 професора струковних студија, 4 виших предавача, 8 предавача, 4 наставника страног језика, 6 наставника вештина и 6 асистената. Сходно томе, биће уложен посебан напор да се успостави одговарајуће подстицајно окружење, које ће награђивати труд и залагање запослених са крајњим циљем, повећање квалитета наставе.

Рад Студентског парламента АССКМ, као и активно учешће студената у раду и животу АССКМ, мора да буде на изузетно високом нивоу. Због тога ће се инсистирати на учешћу представника студената у раду свих органа АССКМ у којима су заступљени представници студената. Успоставиће се инструменти и канали који ће омогућити студентским представницима да прикупе и изнесу ставове студената о темама које су значајне за њих. Студентске активности биће стално унапређиване, развијане и подржаване кроз организацију радионица, манифестација, предавања и културно спортских догађаја, предузетничког инкубатора за подршку студентима при покретању сопственог бизниса и слично. Биће успостављени одговарајући механизми за подршку и награђивање талентованих и успешних студената.

zgrada akademije

АССКМ мора да, уз друге високообразовне установе у Републици Србији и региону, буде активни учесник друштвених и привредних активности. Кроз развој активности које су усмерене на сарадњу са привредним и јавним сектором, АССКМ ће константно тежити јачању својих образовних, стручних, истраживачких и иновационих потенцијала.

Кроз пажљиву анализу тржишта рада, а у складу са потребама привреде и јавног сектора, прилагођеном уписном политиком, оптимизацијом студијских програма, као и укључивањем послодаваца и истакнутих представника из јавног и приватног сектора у свој живот, АССКМ ће се профилисати као активни и значајни учесник на пољу високог образовања, али и као стуб опстанка и останка на простору Косова и Метохије. На тај начин АССКМ ће на задовољавајући начин остварити своју друштвену сврху, а то је образовање квалитетних младих стручњака, који поседују адекватна и актуелна знања и вештине и који се са лакоћом запошљавају у Републици Србији, али и у иностранству и тиме ће допринети општем развоју и напретку Републике Србије.

С поштовањем,
председник Академије,
др Милан Мишић, проф.с.с.